^Ir al principio

Federación Provincial de la Confederación General del Trabajo

 

 

FL ALICANTE PROV

C/ José Reus, 3. Alicante. Tel. 965182211. Fax  965170717. Email: alacant@cgt.es

 

21D. Isquem al carrer contra els corts de llum/ 21D. Salgamos a la calle contra los cortes de luz

Moviments Socials d'Alacant incloses les Marxes de la Dignitat, ens sumem a la campanya estatal de #NoMásCortesdeLuz, amb mobilitzacions en molts punts de l'estat espanyol, i amb unes revindicaciones molt concretes i necessàries per als nostres pobles i la classe treballadora.

Marchas de la Dignidad de Alicante

 

Exigim:

1. Prohibició legal de tots els corts de llum a famílies amb problemes econòmics. Les elèctriques hauran de dirigir-se a l'administració per a comprovar la situació de les famílies que no abonen els seus rebuts. Si pateixen vulnerabilitat econòmica, no podran tallar-los el subministrament i el cost serà assumit per les companyies.

2. Fi als abusos tarifaris. Aprovació d'una tarifa assequible, regulada pel Govern, a la qual podran acollir-se tots els consumidors domèstics en la seua primera residència.

3. Creació d'una autèntica tarifa social. Substitució de l'actual bo social per una tarifa de reduïda quantia dirigida a les famílies amb baixos nivells de renda, sufragada per les elèctriques.

4. Reconeixement i devolució per part de les grans elèctriques dels 3.500 milions d'euros que van cobrar indegudament en conceptes de Costos de Transició a la Competència (CTCs).

5. Auditoria al sistema elèctric. Realització d'una anàlisi dels costos del sistema des que es va engegar la liberalització del sector, amb l'objectiu de determinar el preu real de les tarifes elèctriques.

6. Aplicació del tipus d'IVA superreducido a l'electricitat, passant del 21% actual al 4% per ser considerat un servei essencial per a la ciutadania.

Finalment agrairíem la màxima difusió, reexpedint aquest email, convidant i compartint l'esdeveniment del facebook, així com fer ús de tot el material que pots descarregar-te en aquest enllaç.

https://drive.google.com/drive/folders/0BwFHNYwpck1VaGFxTHhPS1NGNjA

Esdeveniment: https://www.facebook.com/events/587586604766476/

________________________________________________________________________________________________

Movimientos Sociales de Alicante incluidas las Marchas de la Dignidad, nos sumamos a la campaña estatal de #NoMásCortesdeLuz, con movilizaciones en muchos puntos del estado español, y con unas revindicaciones muy concretas y necesarias para la población.

Exigimos:

1.- Prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos. Las eléctricas deberán dirigirse a la administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos. Si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías.

2. Fin a los abusos tarifarios. Aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia.

3. Creación de una auténtica tarifa social. Sustitución del actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas.

4. Reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).

5. Auditoría al sistema eléctrico. Realización de un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas.

6. Aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía.

Finalmente agradeceríamos la máxima difusión, reenviando este email, invitando y compartiendo el evento del facebook, así como hacer uso de todo el material que puedes descargarte en este enlace.

https://drive.google.com/drive/folders/0BwFHNYwpck1VaGFxTHhPS1NGNjA

Evento: https://www.facebook.com/events/587586604766476/

https://nomascortesdeluz.org/

#NoMásCortesdeLuz #Apagón21D

Noticias Flash

Plataforma Feminista de Alicante. Desfile 8 M 2014

 

22 M. Marchas por la dignidad CGT Alicante

 

Manifestaciones 22 M. Lo que no dieron los medios

Copyright © 2013. Federación Local CGT Alicante  Rights Reserved.